spolupracující organizace

  

 

 

Virtuální centrum informací o životním prostředí zpřístupňuje data o aktuálním stavu životního prostředí, poznatky o přírodě, informace o faktorech ovlivňujících životní prostředí a tím i lidské zdraví, ze všech dostupných zdrojů. Výběr informací je vázán na potřeby školství a vzdělávání. Propojuje informace ze všech oblastí životního prostředí (země, voda, vzduch), jsou k dispozici. Svojí názorností navazuje na obecné didaktické pomůcky a výukové materiály. Jednotlivé vzdělávací moduly jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány.

Zde naleznete
ke stažení: 

                                                      Centrálni prospekt k VIC 

                                                                     nebo 
 

                                           Prospekt VIC s modulem OVZDUŠÍ 
 

Proč je Virutální centrum určeno pro školy?

P7240230

Virtuální centrum je vhodnou pomůckou pro realizaci individualizace výuky. S pomocí VIC mohou být žáci a studenti vedeni k rozvoji přírodovědných dovedností, včetně dovedností praktických. Práce s poskytnutými informacemi podporuje efektivní  vyhledávání a kritické vyhodnocování přírodních procesů. VIC představuje moderní didaktickou pomůcku.

Virtuální centrum vytváří podmínky podporující rozvoj individuálních schopností žáků a studentů v oblasti přírodovědné gramotnosti. Podporuje rozvoj empirických činností ve výuce přírodovědných předmětů prostřednictvím moderního prostředku, kde mohou žáci a studenti poznávat propojenost teorie s praxí za srozumitelnějších podmínek.

Toto virtuální centrum informací o životním prostředí lze pořídit z dotačního programu EU peníze školám !

Co VIC nabízí?

km-284029

Zpřístupnění dat a poznatků o přírodě a životním prostředí pro využití v oblasti vzdělávání na školách. Propojení informací o procesech v životním prostředí s poznatky získanými ve výuce přírodovědných předmětů. Návaznost na obecné didaktické pomůcky a výukové materiály. Ověření teoretických přírodovědných poznatků na příkladech z praxe. Možnost on-line sledování údajů o stavu přírodních procesů. Možnost sledování reálných situací z on-line portálů veřejných institucí. Možnost on-line sledování monitorovacích zařízení.

Jaké informace o životním prostředí VIC poskytuje a co znamená?

328924_6163

Roztříděné obecně dostupné informace, informace poskytované pro potřeby vzdělávání, informace poskytované se svolením majitele, on-line informace. Konkrétní sestavení centra , vycházející z konkrétních požadavků vzdělávacího zařízení. Vytvoření formy virtuálního centra.Doplnění centra o didaktickou část dle zvolené formy. Konfigurace virtuálního centra. Dodávka potřebného SW a HW ( pokud je třeba ). Aktualizace a upgrade.

Virtuální centrum lze doplnit dalšími pomůckami vhodnými k badatelským aktivitám žáků a studentů v oblasti poznání přírodních jevů,  souvisejících se stavem životního prostředí.

 

Zde naleznete prezentaci o virtuálním centru.