spolupracující organizace

  

 

 

Limity dané škodliviny

1 IMISNÍ LIMITY PRO ČÁSTICE

1.1 Imisní limity pro ochranu zdraví obyvatelstva


Pro částice PM10 (částice do velikosti 10 µm aerodynamického průměru) existují v české legislativě dva imisní limity. Ukotveny jsou v NV č. 597/2006 Sb. stanovující imisní limity pro venkovní ovzduší. Jemnější frakce částic PM2,5 (částice do velikosti 2,5 µm aerodynamického průměru) doposud v české legislativě nefiguruje, avšak v rámci EU byl již i pro tuto frakci stanoven imisní limit vyhláškou 2008/50/ES, která musí být nejpozději do 11.6.2010 transponována i do české legislativy.

V případě imisního limitu pro průměrnou 24hodinovou koncentraci částic PM10 má imisní limit hodnotu 50 µg*m-3, přičemž tato koncentrace může být v jednom kalendářním roce 35x překročena. Proto se zpravidla hodnotí 36. nejvyšší 24hodinová koncentrace částic PM10 v daném kalendářním roce, pro kterou platí, že pokud přesáhne hodnotu 50 µg*m-3, tak je překročen imisní limit.

Imisní limit pro průměrnou roční koncentraci částic PM10 má hodnotu 40 µg*m-3. V případě jemnějších částic PM2,5 bude mít imisní limit hodnotu 25 µg*m-3.

 

 


1.2 Zvláštní imisní limity
Od roku 2009 platí vyhláška č. 373/2009 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek. Někdy bývá tato vyhláška označována jako „smogová“, protože na jejím základě funguje smogový varovný a regulační systém v ČR. Nově do této vyhlášky spadají i situace s vysokými koncentracemi částic. Tato vyhláška stanovuje pro částice 2 signály při určitých koncentracích PM10 – signál upozornění a signál regulace.

 

  

  

Jednotlivé signály vychází ze stanic automatizovaného imisního monitoringu ČHMÚ. Pokud stanice překročí stanovené koncentrace a meteorologická situace nenaznačuje zlepšení situace, je vydán patřičný signál. V případě signálu upozornění dojde k upozornění patřičných úřadů v dané oblasti na zvýšené koncentrace částic, a ty pak prostřednictvím medií informují obyvatelstvo. Je-li překročen signál regulace, dojde k omezení provozu významných zdrojů znečištění ovzduší, vyjmenovaných v příloze vyhlášky.